Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
x

Statut

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja nosi nazwę „Fundacja Ekologiczna Arka” i ustanowiona została w dniu 7 grudnia 2004 roku aktem notarialnym sporządzonym w Bielsku-Białej.

Fundacja jest organizacją pozarządową.

§2.

Siedzibą Fundacji jest Bielsko-Biała.

    Fundacja może działać w kraju i za granicą.
    W Fundacji mogą być tworzone oddziały terenowe, zakłady lub przedstawicielstwa, a także Fundacja może wchodzić w skład innych fundacji, spółek lub zrzeszeń.
    Fundacja posiada osobowość prawną.
    Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
    Nadzór na Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. środowiska.

§3.

Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem „Fundacja Ekologiczna Arka w Bielsku-Białej”.

Rozdział II – Cele i środki działania

§4.

Celem Fundacji jest ochrona środowiska naturalnego i zwierząt oraz edukacja społeczeństwa, w szczególności w zakresie:

    ochrony środowiska przyrodniczego, w tym cennych terenów przyrodniczych oraz ochrona dziedzictwa kulturowego na tych obszarach,
    edukacji dzieci i młodzieży oraz promocji i organizacji wolontariatu,
    zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, w tym w szczególności realizacji programów rolno – środowiskowych, zapobieganie bezrobociu poprzez wspieranie ekoturystyki, ekologicznego rolnictwa i ogrodnictwa, popieranie tradycji i zawodów związanych z ochroną środowiska i ochroną dziedzictwa kulturowego, rozwój działalności wspomagający rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
    ochrony zwierząt i ich praw,
    promowania integracji europejskiej w aspekcie ochrony środowiska i zwierząt,
    zwiększania dostępności, osobom niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie, przewlekle chorym, do środowiska przyrodniczego i edukacji w tym zakresie.

§5.

    Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
    W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą:
        prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, promocyjnej, reklamowej,
        organizowanie spotkań, warsztatów, konferencji, imprez kulturalnych,
        wykup, dzierżawę lub stosowanie innych form opieki w stosunku do obszarów przyrodniczych,
        opracowanie i wdrażanie projektów, ekspertyz, badań i programów dotyczących ochrony środowiska i zwierząt,
        prowadzenie i wspieranie ośrodków i schronisk dla zwierząt,
        prowadzenie i wspieranie centrów edukacji ekologicznej,
        promocja i reklama firm i instytucji wspierającej ochronę środowiska i zwierząt,
        wspieranie organizacji i instytucji w zakresie ochrony środowiska i zwierząt,
        udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących problematyki ochrony środowiska i zwierząt,
        współpraca z organizacjami i instytucjami i osobami w kraju i za granicą,
        aktywizacja społeczeństwa, wspieranie proekologicznych inicjatyw obywatelskich.
    W zakres działalności odpłatnej, w przypadku nieposiadania niewystarczającej ilości środków przeznaczonych na pokrycie kosztów działań, wchodzi działalność wyszczególniona w ustępie 2 punkty a, b, c, d, e, f, g, h.

Rozdział III – Organy Fundacji.

§6.

Organami Fundacji są:

    Rada Fundacji – zwana dalej „Radą”
    Zarząd Fundacji – zwany dalej „Zarządem”

§7.

1. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

§8.

    Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
    Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu członków.
    Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
    W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
    Członkowie Rady Fundacji:
        nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
        nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
    W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
    Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 9.

    Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
    Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
    Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 10.

Do zadań Rady należy w szczególności:

    Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
    Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Prezesa i członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
    Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
    Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
    Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
    Nadzór nad działalnością Fundacji.
    Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 11.

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

    żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
    dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 12.

    Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
    Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
    Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu i Członków Zarządu.
    Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 13.

    Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
    Do zadań Zarządu należy w szczególności:
        uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
        uchwalanie regulaminów,
        sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
        ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
        podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
        przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
        występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.
    Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
    O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
    Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
    Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 14.

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

Rozdział IV – Majątek i dochody Fundacji

§ 15.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Na fundusz założycielski składa się 1100 zł (tysiąc sto złotych ).

§ 16.

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

    majątku własnego Fundacji,
    przychodów z odpłatnej działalności statutowej,
    spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
    wpływów ze zbiórek organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich zezwoleń,
    oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania obligacji skarbowych skarbu państwa,
    zaciągania pożyczek,
    innych źródeł określonych każdorazowo uchwałą Rady podjętą na wniosek Zarządu.

2. Fundacja zobowiązuje się uwzględniać życzenia ofiarodawców co do przeznaczenia przekazanych Fundacji sum pieniężnych lub środków rzeczowych.

3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§ 17

1. Zabronione jest:

    udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
    przekazywanie majątku na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
    wykorzystywanie majątku na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
    zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich.

Rozdział V – Postanowienia końcowe

§ 18

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom i instytucjom zasłużonym dla celów obranych przez nią lub dla samej Fundacji. Wyróżnienia te ustanawia Rada. Zasady oraz tryb przyznawania tych wyróżnień określa Rada na wniosek Zarządu.

§ 19

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą lub na wniosek Zarządu Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja zastała ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim. Jednakowoż Fundacja w toku swej działalności może określić dodatkowe cele i sposoby ich realizacji nie będące w sprzeczności z dotychczasowymi.

§ 20

    Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
    Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 21

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 22

    Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
    Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 23

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz realizacji celów zbliżonych do określonych w niniejszym Statucie.

Jesteśmy na Facebooku

Copyright © 2014 Fundacja Arka